The NCD process

NFU-tunnan är en bra bild för vad NFU-arbetet fokusera på i utvecklingsarbete. Forskning kring NFU visar på att en församling "läcker" möjlighet till tillväxt i det område som är minst utvecklat (dvs den kortaste brädan i bilden). Oavsett hur mycket tid, resurser och kraft som hälls in i församlingen så kommer läckaget att fortsätta om inte det svagaste området förbättras. Inom NFU så kallas detta områden för minimifaktor.

För att identifiera och förbättra er minimifaktor behöver ni ta följande steg…

1. Kontakta er Nationella Partner för att få mer information om NFU-processen, vilka handledare som finns tillgängliga samt hur mycket NFU-undersökningen kostar.

2. Er NFU-handledare skapar sedan ett konto på denna webbplats för er församling. Genom denna webbplats ka inbjudan till de personer som kommer att svara på NFU-enkäten, detta kan antingen göras online eller genom att fylla i en pappersenkät om så önskas. För att få ett så pass tillförlitligt resultat som möjligt behöver så många som möjligt i församlingen delta i undersökningen (dock maximalt 30 deltagare) som...

  • är aktivt engagerad i församlingens verksamhet, OCH
  • utför en regelbunden syssla/uppgift i församlingen, stor eller liten, OCH
  • tillhör en smågrupp i församlingen. Smågrupp definieras mycket vitt, det kan vara en arbetsgrupp, gemenskapsgrupp, studiegrupp, bönegrupp etc.

3. När deltagarnas svar har skickats in kan er handledare omedelbart skapa en NFU-profil (Basprofil eller Utökad profil). Efter att ni tillsammans med er handledare har identifierat er församlings styrkor börjar ni att fokusera på och arbeta med er minimumfaktor. Detta görs tillsammans med er NFU-handledare och med hjälp av de verktyg och material som finns tillgängliga på denna webbplats (för att få tillgång till dessa behöver ni först genomföra en NFU-undersökning).

4. Resultatet av NFU-profilen presenteras först av er handledare i er styrelse eller i den arbetsgrupp som har ansvaret för utvecklingsarbetet. När ni gjort detta och fått tid till att bearbeta resultatet börjar utvecklingsarbetet på riktigt, ofta tillsammans med församlingens nyckelpersoner och ledare. Det är av stor vikt att utvecklingsprocessen förankras hos de personer som har möjlighet att påverka församlingen på ett positivt sätt. Oftast är minimifaktorn det område i församlingens liv och arbete som fått minst av er tid, energi och fokus i jämförelse med andra områden. Om det området får den uppmärksam och det arbete som krävs kan ni ganska snart se en positiv och märkbar utveckling i församlingens gemensamma liv!

5. Att endast göra en NFU-undersökningen får oftast ingen långsiktig effekt i församlingen. En ny NFU-undersökning bör göras efter cirka ett till två år! Genom att göra regelbundna undersökningen kan ni följa upp utvecklingsarbetet, se vilken minimifaktor som nu behöver ert fokus och uppmärksamma ifall det finns några särskilda områden i församlingen som ni behöver ta tag i (t ex svaga områden som återkommer under flera undersökningar).

Av sig själv bär jorden gröda… Markus 4:28

Efter att ha genomfört ett antal NFU-undersökningar kan ni tydligt börja se hur församlingen förvaltar tid, energi och resurser och utvärdera på vilket sätt detta kan göras bäst och mest effektivt. Genom att arbeta på detta sätt och använda er av NFU kan församlingens liv och arbete fortsätta utan att alltför tvära kast och stora förändringar behöver göras. Genom NFU kan ni arbeta långsiktigt och på djupet och ni har möjlighet att uppleva den "av sig själv"-växt som Jesus talar om i Markusevangeliet 4:26-28.

Ni behöver inte göra en förstudie för att börja arbete med NFU. Men innan ni påbörjar NFU-arbetet kan det vara bra om ni i församlingsledningen tar del av det introduktionsmaterial som finns tillgängligt, t ex Sätt färg på livet med NFU och Snabbskola i NFU. Kontakta även er Nationella Partner eller din samfundsansvarige om ni har fler frågor (Mer information finns på www.forsamlingsutveckling.se).

Församlingar som planerar väl i det lilla och ser stora resultat

NFU…Vi har precis börjat